Algemene voorwaarden

Wij gaan er vanuit dat u de sloep gebruikt als zijnde uw eigendom!

 1. De huurder heeft voor het varen met de sloep geen vaarbewijs nodig. Wel is vaarervaring gewenst!
 2. De minimumleeftijd om een vaartuig van de verhuurder te kunnen huren/besturen is 25 jaar
 3. Het vaartuig mag slechts door het maximaal toegestane aantal personen worden bemand.
 4. Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer
 5. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord
 6. Het is niet toegestaan om het vaartuig te huren voor vrijgezellen feesten
 7. Wij verhuren géén sloepen aan studentengroepen, studenten, jongerengroepen en/of dergelijke partijen.
 8. Indien het vaartuig niet vrij van afval, in vervuilde staat wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd
 9. Het is verboden te roken in de sloep. Indien er schade ontstaat zoals bijvoorbeeld brandplekken in de bekleding en of andere delen van de boot worden deze kosten in rekening gebracht.
 10. Eventuele schade/ vermissing van spullen zal verrekend worden met de borgsom. Wanneer de schade/vermissing hoger uitvalt dan de borgsom dan wordt deze bij u in rekening gebracht.
 11. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal enz. van de door huurder meegebrachte persoonlijke eigendommen, en voor ontstaan van persoonlijk letsel van opvarende(n) gedurende de huurperiode. Het varen met de sloepen geschiedt geheel op eigen risico.
 12. BBQ, kolen etc. zijn niet toegestaan
 13. Huisdieren zijn niet toegestaan
 14. Verhuurder geeft huurder het recht bij slecht weer de sloep te annuleren en op een nader in overleg te bepalen datum weer te reserveren. 
 15. Verhuurder heeft het recht de sloep door te verhuren, wanneer huurder, zonder bericht, 60 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert.
 16. Het is alleen toegestaan de boot aan te leggen op daartoe bestemde plaatsen zoals steigers. 
 17. Huurder dient bij aankomst een geldige legitimatie te tonen en een borg te voldoen van € 250,00. Bij grove nalatigheid zijn schades volledig voor rekening van de huurder.
 18. Supboard, funtube, planken zijn niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid schade:

 1. Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 250,- per geval bij W.A. en casco-schade.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.
 3. Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
 4. Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurden en/of derden.
 5. Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of
  meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
 6. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
  Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
 7. Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten
 8. Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.
 9. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig
 10. Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering
 11. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het in de deze algemene voorwaarden benoemde vaargebieden of wanneer redelijkerwijs verwacht had kunnen worden dat de diepte, breedte of hoogte van het vaargebied niet toereikend is voor de gehuurde boot
 12. Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder de boot te repareren naar de staat waarin de boot zich voor huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 250,- verschuldigd
 13. De verzekeringsvoorwaarden van verhuurder zullen op verzoek van huurder aan hem ter inzage worden gegeven

 

Gedragsregels:

 1. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie
 2. Huurder dient zich te houden aan de plaatselijk geldende vaarregels t.a.v snelheid, varen binnen aangegeven vaargebied d.m.v boeien/betonning, verboden invaarten etc.
 3. Huurder mag geen overlast veroorzaken aan mede “watergebruikers”
 4. Boetes kunnen niet worden verhaald op de verhuurder.

 

Vaarregels:

U hoeft niet in het bezit te zijn van een vaarbewijs maar dient zich wel aan de vaarregels te houden. Bij het in ontvangst nemen van het vaartuig zullen wij u de meest belangrijke regels vertellen en krijgt u een overzicht mee van de meest voorkomende situaties. Uiteraard kunt u zich op voorhand al voorbereiden. U kunt vast kijken op https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/index.aspx

 

Ophalen van de sloep:

1. De sloep kan vanaf 10.00 uur opgehaald worden. Bij de reservering kan de vertrektijd ingevuld worden.

2. Indien de sloep niet is opgehaald tot één uur na de opgeven aanvangstijd, zijn wij Lejosloepverhuur gerechtigd de sloep aan een ander te verhuren.

3. Bij annuleren binnen 48 uur voor afvaart worden annuleringskosten van 50,00 euro in rekening gebracht. (Annulering dient uitsluitend per mail door te worden geven: lejosloepverhuur@gmail.com)

4. Wij brengen 100% van de overeengekomen huursom in rekening bij het niet annuleren/niet komen opdagen.